İş Etiğimiz

 

A.    DÜRÜSTLÜK

1.     Ticari faaliyetlerimiz, sunduğumuz hizmet ve ürünlerimiz ile kimseye bilerek zarar vermeyiz.

2.     Gizlilik kuralları ve yasalar çerçevesinde; müşterilerimiz ve tedarikçilerimize ait hiçbir bilgiyi çıkar için kullanmayız.

3.     Şirketimizin ve başka kurum, kuruluş veya kişilerin ticari ve mali durumları hakkında yanıltıcı açıklama ve tanıtım yaparak, aldatıcı davranışlarda bulunmayız.

4.     Satış sonrası hizmet ve garanti koşullarına ilişkin yasal sorumluluklarımızı yerine getiririz.

5.     Rüşvet almak veya vermek bizim için kabul edilemezdir.

 

B.    HUKUKA SAYGI

Şirketimiz, ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına saygılıdır.    

1.     Yasaların öngördüğü tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmek için azami çabayı sarf ederiz.

2.     Doğru olmayan, sahte ya da yanlış kayıt tutmaz, yanıltıcı bilgi vermeyiz.

3.     Faaliyetlerimizde, iş ve toplum ahlakına uygun düşmeyecek yöntemlere başvurmaz, haksız rekabet doğuracak çalışmalar içine girmeyiz.

 

C.    BİLGİ ELDE ETME, KULLANMA VE SAKLAMA

Faaliyetlerimiz çerçevesinde bilgi elde etme, kullanma ve saklama konusunda şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine özen gösteririz.

Bu çerçevede, yasalara ve rekabet güçlerini tehlikeye sokmama koşuluna uygun olarak;

 

1.     Kamuoyunu, şirket politikamız, performansımız, etik değerlerimiz, şirket yapımız ve faaliyetlerimiz hakkında doğru bilgilendiririz.

2.     Müşteri ya da iş ortaklarımızın onayını almadıkça, ya da yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, saklı tutulması gereken bilgileri koruruz.

3.     İş ve toplum ahlakına uygun olmayan yöntemlere başvurarak işle ilgili gizli bilgi elde etmeye yeltenmeyiz.

 

D.    MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

 

1) Müşterilerimize saygı, dürüstlük, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları ile yaklaşırız.

2) Müşterilerimizin talep ve beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı hedefleriz.

3) Kaliteli ürün ve hizmet sağlayarak müşterilerimiz ile uzun vadeli bir güven ortamı oluşturmayı amaçlarız.

4) Satış sonrası hizmet ve garanti koşullarına ilişkin yasal sorumluluklarımızı yerine getiririz.

5) Müşterilerimize yanıltıcı ve eksik bilgi vermemeye özen gösteririz.

6) Müşterilerimizin ticari sırlarını ve gizli bilgilerini korur ve paylaşmayız.

7)Gizlilik kuralları ve yasalar çerçevesinde müşterilerimize ait gizli bilgileri paylaşmaz ve özenle koruruz.

 

E) TEDARİKÇİ VE İŞ ORTAKLARI İLİŞKİLERİ

 

          1) Ticari ilişki içerisinde bulunduğumuz taşeron, tedarikçi, bayi vb. objektif olarak seçer ve değerlendiririz. Süreçlerimizi dürüst, doğru, ahlaklı ilişkiler içerisinde yürütürüz.

           2) İş yaptığımız kişi ve kuruluşların gizli bilgilerini paylaşmaz ve özenle koruruz.

 

II. ÇALIŞANLARLA İLİŞKİLERİMİZ

 

A.    ÇALIŞANLARA SAYGI

 

1) Çalışanlarla olan ilişkilerimizde insan haklarına saygılı, dürüstlük, eşitlik ilkeleri ile hareket ederiz.

2) Çalışanlarımızın haklarıyla ilgili olarak ırk, renk, din, siyasi düşünce, mezhep, yaş, bedensel engel ve cinsiyete dayanan bir ayrıcalık yapmayız, fırsat eşitliği sağlayan tüm yasa ve yasal düzenlemelere bağlı kalırız. Bu özellikleri nedeniyle çalışanlarımızın işyerinde psikolojik baskıya maruz kalmaması için gereken tüm önlemleri almaya çalışır, eğitim ve bilgi paylaşımı da dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızı işyerinde psikolojik tacizin tanım ve sonuçları hakkında bilgilendiririz.

3) İş yerinde ırksal, dinsel ya da cinsel taciz sayılabilecek davranış ya da eylemlere izin vermeyiz.

4) Çalışanlarımıza güvenli, temiz ve sağlıklı çalışma ortamı sağlar, işyeri emniyeti kapsamında gerekli tedbirlerin alınmasını sağlarız.

5) Çalışanlarımıza ait tüm kişisel bilgilerinin korunmasını ve gizli kalmasını sağlarız.(Hukuki zorunluluk olduğu haller dışında)

6) Çalışanlarımızı, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak bilgi ve becerileri kazanmaları için teşvik eder ve kaynak sağlarız.

7) Yasaların ve rekabetin getirdiği kısıtlamalar dahilinde, şirketin geleceğine ilişkin karar ve bilgileri çalışanlarımız ile paylaşırız.

8) Çalışanlarımızın görüş, öneri, şikayet ve taleplerini değerlendirerek sistemimizde gerekli iyileştirmeleri yaparız.

9) Yazılı olmayan geleneksel iş ve ahlak kurallarının, şirket içinde ve dışında uygulanması için çalışırız.

10) Adil ücret politikası uygular etkin ve objektif değerlendirme yaparak başarıyı ödüllendiririz.

11) Adil kariyer planlaması ile yükselme ve terfi süreci yürütür şirket aidiyetini artırmayı hedefleriz.

12) Çalışanlarımızın görüş ve önerilerine önem veririz.

 

III. ÇALIŞANLARIN ETİK KURALLARI

 

Çalışanlarımızın bireysel olarak aşağıdaki kurallarına uymalarını bekleriz:

 

1.     Çalışanlarımızın tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, şirket kural , prosedür ve yönetmeliklerine, ilgili iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uygun hareket etmekle yükümlüdür.

2.     Çalışanlar dürüstlük ilkesi ve etik kurallara bağlı olarak görevlerini yerine getirir; ön yargılarına, kişisel ilişkilerine ve duygularına göre hareket etmez, objektif ve adil davranır.

3.     Çalışanlar sorumluluğu altında olan tüm şirket kayıtlarını yasalara uygun, doğru ve eksiksiz biçimde oluşturur, muhafaza eder. Şirketin beyan ettiği veri ve raporların gerçek ve doğru olması için titizlik gösterir.

4.     Çalışanlar görevlerini yerine getirirken resmi evrak üzerinde tahribat yapması kabul edilemez. Resmi evrakın hazırlanmasında ilgili makamın belirttiği zaman ve diğer kısıtlamalara uyar.

5.     Çalışanlar, şirketin mali ve ticari sırlarını, gizli bilgi ve belgelerini, ticari sırlarını korur, gözetir ve her ne amaç ile olursa olsun kurum içi veya 3.şahıs ve diğer kurum/kuruluşlar ile paylaşmaz. Bu bilgilerden faydalanabilecek kişi, kurum veya kuruluşlarla yakın ilişki içine giremez. Şirketin rekabet gücüne zarar verecek bu tür davranışlarda bulunmaz.

6.     Çalışanlar, şirket ile ilişiğinin kesilmesinden sonra işverene ve müşteriye ait gizli bilgileri korur, gözetir ve 3.şahıs ve diğer kurum/kuruluşlar ile paylaşmaz.

7.     Çalışanlar, 3.şahıs ve diğer kurum/kuruluşlardan gelen gizli bilgi taleplerini üst yönetimin onayı olmadan karşılamaz.

8.     Şirketin bilgi ve bilgi sistemleri dahil olmak üzere tüm varlıklarına özen gösterir, tüm bu varlıklar zarar, hırsızlık, suiistimal, özensiz kullanım vb. etkilere karşı korur.

9.     Çalışanlar diğer kurum ve kuruluşlara ait ticari sırları, patent ve telif hakkı olan ürün ve hizmetleri (bilgisayar programı, marka vb.) yetkisiz kullanamaz.

10. Olası acil durumlarda ( terör, yangın, deprem, diğer doğal afetler vb.) şirketin bilgi, belge, varlıklarının korunması için gerekli önlemleri alır.

11. Çıkar çatışması durumu çalışanın kişisel çıkarları ile şirketimizin çıkarlarının çatışması halinde oluşur. Çalışanın pozisyonundan dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesi durumu da bir çıkar çatışması durumudur. Buna göre; hiçbir çalışan veya yakını, şirket operasyonlarından şahsi yarar sağlayamaz, şirket mülklerini, bilgilerini ve pozisyonlarını şahsi çıkarları için kullanamaz, şirket ile rekabete giremez.

12. Çalışanlar, kişisel gelişimi için yapacağı yatırımların şirket çıkarları ile çatışmaması için özen gösterir. Kişisel yatırım ve diğer iş dışı aktiviteleri şirket görevini aksatmayacak şekilde planlar.

13. Görevi esnasında şirket yararını korumaya özen gösterir, kendisine veya yakınlarına çıkar sağlamaya yönelik her türlü davranıştan kaçınır. Ticari ilişki içinde bulunulan kurum ve kuruluşta çalışanın yakını hisse sahibi veya maddi menfaat sahibi ise çalışan bu durumu öğrendiğinde bir üst amirine bilgi verir.

14. Çalışanlar görevi sebebi ile ilişkide olduğu kişi, kurum ve kuruluşlardan sadece şirket içinde belirlenmiş kurallar çerçevesinde hediye alır/verir. Buna göre; ticari ahlak kuralları çerçevesinde uygun şekilde verilen veya promosyon niteliğinde olan malzemeler dışında bir usulsüzlük izlenimi uyandıracak, bağımlılık yaratacak veya öyle algılanabilecek herhangi bir hediye kabul ve teklif edemez. Çalışanlar ancak üst yönetim tarafından belirlenip onaylanan hediye ve promosyon malzemelerini verebilir.

15. Çalışanlar bayi, tedarikçi firma, taşeron firma, yetkili servis, müşteri, kurum, kuruluş ve iş ilişkisi olan diğer 3.şahıs ve diğer kurum/kuruluşlardan usulsüz izlenimi uyandıracak hiçbir indirim ya da menfaat (seyahat giderleri, etkinlik harcamaları, borç para, yakıt giderler vb.) talep ve teklif edemez. Teklif edilmesi durumunda kabul edemez.

16. Çalışanlar her ne amaç ile olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlayamaz, rüşvet veya komisyon alamaz ve veremez.

17. Çalışma ortamının verimliliğini ve düzenini bozacak, saldırgan tutum, tehditkar konuşma, cinsel ve psikolojik taciz ve uygunsuz davranışlarda bulunamaz, iş ahengini bozamaz.

18. Çalışanlar kendi çıkarları, siyasi düşünceleri ve görüşleri için mesai harcayamaz, şirket kaynaklarını hiçbir şekilde kullanamaz.

19. Çalışanlar tehlike oluşturan veya yasa dışı olan hiçbir madde veya eşyayı işyerinde bulunduramaz.

20. Çalışanlar işyerinde ve görev esnasında uyuşturucu, alkol gibi bağımlılık yaratacak madde kullanamaz ve bulunduramaz.

21. Olası acil durumlarda (terör, yangın, deprem, diğer doğal afetler vb.) şirketin bilgi, belge, varlıklarının korunması için gerekli önemleri alır.

22. Çalışanlar üst yönetimin onayı olmadan şirket adına bir yayın kuruluşuna demeç veremez, seminer-konferans gibi organizasyonlarda konuşmacı olarak katılamaz, bu tür faaliyetlerden kişisel çıkar sağlayamaz.

23. Çalışanlar, şirketimiz adına konuştuğunun duyulduğu alanlarda kendi görüşlerini değil sadece şirket görüşlerini ifade eder.

24. Ticari, politik ve dini amaçlı tanıtım yapamaz.

25. Çalışanlar resmi olarak yetkilendirilmedikçe şirketi taahhüt altında bırakacak davranış, beyan veya yazışmalarda bulunamaz.

26. Çalışanlar, iş etiği ihlaller ile ilgili bir durum gördüğünde isimli veya isimsiz olarak bir üst yöneticisine yazılı veya sözlü olarak iletmekle yükümlüdür.

 

 IV.SOSYAL SORUMLULUK

 

V. ÇEVRE

1.     Doğanın ve kültürel ve tarihi dokunun zarar görmemesine özen gösterir, çevreyle ilgili bütün yasal düzenlemelere uyarız.

2.     Faaliyetlerimizde israftan kaçınarak çevreye duyarlı bir politika izleriz. Bu doğrultuda çalışanlarımızı bilinç düzeyini artırmak için çaba harcarız.

               VI.ETİK KURALLARA UYULMAMASI DURUMU

1.     Etik kuralların dikkatsizlik ve bilgisizlikten dolayı ihmali söz konusu ise ve herhangi bir suiistimal/art niyet tespit edilmemişse sözlü veya yazılı uyarı verilir.

2.     Eğer Etik Kuralların bilinçli olarak uyulmaz ise ve suiistimal/art niyet tespit edilirse iş kanununun ilgili maddeleri uyarınca işlem başlatılır.

TurkbimSoft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.

Telefonuzu Kaydedin Arayalım

Telefon numaranızı yazın sizi arayıp bilgilendirelim.